Na čo slúžia verejné knižnice

* majú vytvárať a posilňovať čitateľské návyky od raného detstva * tiež majú podporovať samostatné sebavzdelávanie a všetky stupne školského vzdelávania * mali by poskytovať príležitosť pre osobný tvorivý rozvoj * povzbudzovať predstavivisť a tvorivosť detí a mládeže * podporovať uvedomelý prístup ku kultúrnemu dedičstvu a k hodnotám umenia a pokroku vedy * zabezpečovať prístup ku všetkým kultúrnym formám prezentácie reprodukčného umenia * podporovať dialóg medzi kultúrami a kultúrnou rozmanitosťou * podporovať tradície ľudovej slovesnosti * sprístupňovať všetky druhy všeobecných informácií * poskytovať informačné služby miestnym podnikom, združeniam a záujmovým skupinám * podporovať rozvoj informatickej a počítačovej gramotnosti * podporovať a podieľať sa na všetkých akciách a programoch zaoberajúcich sa odstraňovaním negramotnosti, respektíve, ak treba, podnecovať takéto aktivity *

Manifest UNESCO o verejných knižniciach

Sloboda, prosperita a rozvoj spoločnosti a jednotlivcov sú základné ľudské hodnoty. Možno ich dosiahnuť iba na základe schopnosti dobre informovaných občanov uplatňovať svoje demokratické práva a zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti. Tvorivá účasť a rozvoj demokracie závisia od primeraného vzdelania a od slobodného a neobmedzeného prístupu k vedomostiam, myšlienkam, kultúre a informáciam. Verejná knižnica, miestna brána k vedomostiam, je základnou pomienkou pre celoživotné vzdelávanie, nezávislé rozhodovanie a kultúrny rozvoj jednotlivca a spoločenských skupín.

Tento manifest UNESCO vyhlasuje, že UNESCO považuje verejnú knižnicu za silnú podporu vzdelávania, kultúry a informácií a upevňovania mieru a duchovného bohatstva mysliacich mužov a žien.

UNESCO preto vyzýva národné vlády a miestne správy, aby podporovali a aktívne sa angažovali v rozvoji verejných knižníc.

Verejná knižnica

Verejná knižnica je miestne stredisko informácií, ktoré pohotovo sprístupňuje všetky druhy poznatkov a informácií svojim používateľom.

Služby verejnej knižnice sa zakladajú na princípe rovnosti prístupu pre všetkých, bez ohľadu na vek, rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie. Špecifické služby a materiály musia byť poskytované tým používateľom, ktorí nemôžu z akéhokoľvej dôvodu využívať bežné služby a materiály, napríklad jazykovým mešinám, ľuďom s fyzickými alebo mentálnymi poruchami, hospitalizovaným alebo uväzneným.

Všetky vekové skupiny musia v knižnici nájsť materiály podľa svojich potrieb. Knižničné zbierky a služby musia zahřňať všetky druhy príslušných médií a modernej techniky, ako aj tradičné materiály. Základom je vysoká kvalita a nadväznosť na miestne potreby a podmienky. Materiály musia odrážať súčasné trendy a vývoj spoločnosti a zároveň pripomínať tvorivé úsilie ľudí v minulosti.

Zbierky a služby by nemali podliehať žiadnej forme ideologickej, politickej alebo náboženskej cenzúry, ani komerčnému tlaku.

Kniha ako skvelý darček

Knihy boli, sú a budú vždy skvelé darčeky. Ak práve potrebujete tip na správnu knižku pre Vášho blízkeho, čo tak skočiť do najbližšieho kníhkupectva a vybrať si nejakú zaujímavú knižku? Určite tým nič nepokazíte!